ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

การเขียนคำนำ

คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้


           
              1.  เขียนคำนำด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 

              2.  เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง 


              3.  เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ 


              4.  เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง 


              5.  เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ


              6.  เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง 


              7.  เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน 


              8.  เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงในการเขียนคำนำ ได้แก่


              1. ไม่ควรเอาประวัติศาสตร์ หรือเรื่องพื้น ๆ ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเขียนเป็นคำนำ


              2. ไม่ควรอธิบายคำนำอย่างฟุ้งซ่าน จนไม่มีจุดหมายของเรื่อง


              3. ไม่ควรขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร


              4. ไม่ควรเขียนคำนำด้วยการออกตัว เช่น ออกตัวว่าไม่พร้อมหรือไม่เชี่ยวชาญเรื่องที่


เขียนอาจทำให้ผู้อ่านไม่สนใจอ่านรายงานก็ได้

              5. ไม่ควรเขียนซ้ำกับส่วนสรุป หรือความลงท้าย


              6. ไม่ควรกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ตัวอย่างคำนำรายงาน 1


             รายงาน/เอกสารคำสอน/สื่อ ฯลฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง... ทั้งนี้ ในรายงานนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ... ตลอดจนการประยุกต์ใช้...


             ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง... ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์...ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง


                                                                                                                     ลงชื่อ

                                                                                                                    ผู้จัดทำ 

 ตัวอย่างคำนำรายงาน 2


             รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชา...  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และนำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นชิ้นงานเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของตนเองและครูต่อไป


             ทั้งนี้ เนื้อหาได้รวบรวมมาจากหนังสือแบบเรียน...และจากหนังสือคู่มือการเรียนอีกหลายเล่ม ขอขอบพระคุณอาจารย์...อย่างสูงที่กรุณาตรวจ ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง

                                                                                                                     ลงชื่อ
                                                                                                                    ผู้จัดทำ


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น