ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

R.I.P. ย่อมาจากอะไรR.I.P ย่อมาจากคำว่า Rest In Pleac หมายถึง การพักผ่อนอย่างสงบ

มันคือการขอพรให้ผู้ที่เสียชีวิต "ได้พักผ่อนอย่างสงบ" และไม่ต้อง "ทรมาน" ในระหว่างที่รอวันพิพากษา(Judgment Day) ตามหลักของศาสนาคริสต์
มีที่มา มาจากรากศัพท์ "Requiescat In Pace" ซึ่งเป็นภาษาลาตินที่แปลได้ว่า "May He Rest In Peace" (ขอให้เขาไปสู่สุขคติ)
ส่วนในภาษาอิตาลีจะใช้คำว่า "Riposi In Pace"
โดยในบางนิกายของศาสนา คริสต์ เชื่อว่า ผู้ที่ตายไปแล้ว จะต้องไปรอ "วันพิพากษา" ในนรกก่อน ส่วนบางนิกาย เชื่อว่า ผู้ตายจะต้องไปชดใช้กรรมที่ก่อไว้ทันทีที่ตาย
ดังนั้นคำว่า "Rest In Peace" จึงหมายความว่า ขอให้ผู้ตายได้ไปอยู่รอวันพิพากษาในที่ๆสงบสุข

ปล. ศาสนาคริสต์เชื่อว่า วันหนึ่งจะถึงวันที่พระเจ้าจะ "พิพากษา" หรือตัดสินกรรมของมนุษย์ทุกคนบน
โลก

ขอขอบคุณ

 • รูปภาพ www.eastonmass.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10745
 • ข้อมูล www.fb.com/notes/yenta4dotcom

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

การเขียนคำนำ

คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้


           
              1.  เขียนคำนำด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 

              2.  เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง 


              3.  เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ 


              4.  เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง 


              5.  เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ


              6.  เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง 


              7.  เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน 


              8.  เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงในการเขียนคำนำ ได้แก่


              1. ไม่ควรเอาประวัติศาสตร์ หรือเรื่องพื้น ๆ ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเขียนเป็นคำนำ


              2. ไม่ควรอธิบายคำนำอย่างฟุ้งซ่าน จนไม่มีจุดหมายของเรื่อง


              3. ไม่ควรขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร


              4. ไม่ควรเขียนคำนำด้วยการออกตัว เช่น ออกตัวว่าไม่พร้อมหรือไม่เชี่ยวชาญเรื่องที่


เขียนอาจทำให้ผู้อ่านไม่สนใจอ่านรายงานก็ได้

              5. ไม่ควรเขียนซ้ำกับส่วนสรุป หรือความลงท้าย


              6. ไม่ควรกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ตัวอย่างคำนำรายงาน 1


             รายงาน/เอกสารคำสอน/สื่อ ฯลฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง... ทั้งนี้ ในรายงานนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ... ตลอดจนการประยุกต์ใช้...


             ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง... ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์...ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง


                                                                                                                     ลงชื่อ

                                                                                                                    ผู้จัดทำ 

 ตัวอย่างคำนำรายงาน 2


             รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชา...  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และนำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นชิ้นงานเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของตนเองและครูต่อไป


             ทั้งนี้ เนื้อหาได้รวบรวมมาจากหนังสือแบบเรียน...และจากหนังสือคู่มือการเรียนอีกหลายเล่ม ขอขอบพระคุณอาจารย์...อย่างสูงที่กรุณาตรวจ ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง

                                                                                                                     ลงชื่อ
                                                                                                                    ผู้จัดทำ


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS